Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

1.3 För vem lämpar sig regenerativt jordbruk?

Det kanske inte är första gången du stöter på marknadsföring om ett nytt och miljövänligt odlingssätt. Det är inte så konstigt i sig – frågan är viktig och man har länge sökt olika lösningar på den. Du har kanske hört olika termer som hållbart jordbruk, ekologisk produktion, konventionell produktion eller kolinlagrande jordbruk. Alla ovanstående produktionssätt kan utövas inom ramen för regenerativt jordbruk.

Regenerativt jordbruk är inte en ny odlingsinriktning. Den kommer heller inte att ersätta eller ens utesluta andra metoder. Regenerativt jordbruk är ett odlingssätt, vars mål är att i samband med livsmedelsproduktionen förbättra jordhälsan, vattenskyddet och jordbruksekosystemens tillstånd på ett kontinuerligt och helhetsmässigt sätt.

Det begränsas inte av strikta kriterier på samma sätt som till exempel ekologisk odling. Flera av målsättningarna inom ekologisk odling ligger dock nära principerna för regenerativt jordbruk. Å andra sidan handlar regenerativt jordbruk om intensiv produktion när den är som bäst. Den ger goda resultat och utnyttjar åkrarna effektivt. Inget hindrar därför att en gård som representerar en viss odlingsinriktning börjar implementera regenerativa jordbruksmetoder.

Ett gemensamt drag för alla definitioner av regenerativt jordbruk är strävan efter ett mångsidigare och mer helhetsmässigt system för jordbruksproduktion än det nuvarande. I det nuvarande jordbrukssystemet är det vanligt med en differentiering av husdjursproduktion och växtodling, ensidiga produktion, externa produktionsinsatser och intensiv jordbearbetning.

Målet med regenerativt jordbruk är att förbättra marken. Degenerativa odlingsformer som förbiser markhälsan försvagar åkermarkernas skick. Med hållbar odling avses å sin sida jordbruk som inte försämrar markens avkastningsförmåga, det vill säga att jorden hålls i gott skick. Inom regenerativt jordbruk nöjer man sig inte med detta, utan strävar ständigt efter bättre markhälsa och bördighet. Regenerativt jordbruk strävar efter att återuppliva åkerekosystemet på ett helhetsmässigt sätt.

Kolinlagrande jordbruk är en del av regenerativt jordbruk. Med kolinlagrande jordbruk strävar man efter att antingen öka eller upprätthålla mängden kol i marken beroende på jordarten och på så sätt minska utsläppen av koldioxid i atmosfären. Detta bidrar till att stävja klimatförändringarna och förbättra miljöns tillstånd. Detta är också ett av målen med regenerativt jordbruk.

Ladda ner definitionerna för regenerativt jordbruk:

Du har nu gått igenom allt material för kapitel 1. Markera det här avsnittet som avklarat och fortsätt sedan till kapitlets sluttest.

Som källa till kursen har använts onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk som finns på https://www.bsag.fi/sv/grunderna-i-regenerativt-jordbruk/. Du hittar mer information om kapitlets ämnen i kapitel 1 på onlinekursen.