Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

2.2 Tre principer för regenerativt jordbruk

Vad innebär det nya tankesättet i praktiken? Låt oss ta en titt ur grodperspektivet och fördjupa oss i regenerativt jordbruk på åkernivå.

Hurdant är bra mark?

Du behöver inte vara bonde för att inse betydelsen av en frisk jord. Hobbyodlare som pysslat med potatis eller morötter på sin gård har säkert också märkt, att växterna kräver en lucker, lagom fuktig jord med goda näringsförhållanden för att växa. Receptet för en produktiv åker är likadan. En avgörande faktor är mångfalden av levande markorganismer och deras välbefinnande.

I en handfull välmående åkerjord finns det fler organismer än det finns människor på planeten. De synliga invånarna i marken, såsom daggmaskar och spindlar samt mikroorganismer eller mikrober som kan ses i mikroskop, är odlarens viktigaste arbetskraft. För att överleva behöver markorganismerna föda, vatten, syre, skydd och utrymme. Dessa förekommer mest i mullrik jord, alltså i jord som innehåller mycket organiskt material.

Med organiskt material avses växt- och djurrester samt döda mikrober. Enligt en ny teori är en stor del av de långlivade kolföreningarna i marken just rester av mikrobiell biomassa. De levande markorganismerna transporterar, bearbetar och bryter ner organiskt material. Detta förbättrar markstrukturen, förmågan att kvarhålla näringsämnen samt markens kapacitet att släppa igenom och hålla vatten. Att behålla organiskt material i marken är därför livsviktigt för markorganismerna och en förutsättning för markhälsan. 

Det organiska materialet i jorden har en positiv effekt på markhälsan på många sätt och underlättar därmed också odlingen.

Hur sköter man om marken?

Det lönar sig alltså för jordbrukaren att se till att organismerna i och på åkern mår bra. Regenerativt jordbruk ger bra förutsättningar för att lyckas med denna ansvarsfulla uppgift. Åtgärderna som främjar markhälsan kan sammanfattas i tre principer.

Principerna för regenerativt jordbruk

Maximera fotosyntesen. Vid växternas fotosyntes hamnar en del av kolet i marken, där markmikroberna bidrar till att lagra det i marken. En stor del av åkrarna är mineraljordar, vars bördighet förbättras då det lagras in mera kol i marken.

Maximera mikroberna. Mångsidig organiskt material på åkrarna ökar på mängden och mångfalden markorganismer. Organismernas aktivitet i marken förbättrar dess odlingsegenskaper.

Maximera skyddet. För att trivas behöver markorganismerna skydd mot till exempel temperaturväxlingar och torka. God markstruktur och minimal bearbetning endast när det behövs skyddar organismerna.

Ute på åkern kan regenerativt jordbruk utövas på många olika sätt, till exempel beroende på jordarten. Jordbruksmetoderna följer dock alltid dessa tre principer och bidrar till att de förverkligas. Principerna är inte åtskilda, utan främjar varandra. 

Till näst kommer vi att undersöka hur principerna för regenerativt jordbruk omsätts i praktiken. Repetera före det de viktigaste begreppen som beskriver markhälsa.