Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

4.2. Hur kan man delta i förändringen?

Tidigare under kursens gång har du lärt dig hurdana åtgärder regenerativt jordbruk kräver av jordbrukaren. Låt oss nu tänka på hur vi alla kan bidra till att undanröja hindren för en omställning till regenerativt jordbruk. Du får även en inblick i vad andra organisationer gör för att främja regenerativt jordbruk. Kanske du också hittar lämpliga sätt för din organisation att delta!

Kunskap och forskning

Forskning och praktiska försök pågår hela tiden kring regenerativt jordbruk, och på så sätt utvecklas metoderna ständigt. Detta är viktigt för att säkerställa att det faktiskt är de mest effektiva metoderna vi använder. 

Ett viktigt område där ny kunskap ständigt inhämtas är mätning. När man lär sig att mäta kolinlagringen på ett enklare, effektivare och tillförlitligare sätt blir det också lättare att ta fram olika kompensationssystem. Detta hjälper olika aktörer att förbinda sig till omställningen. Det blir lättare för företag i livsmedelskedjan att stödja regenerativt jordbruk och berätta om det stöd de erbjuder, då det kan verifieras hur effektiva åtgärderna verkligen är.

Att producera ny kunskap är inte bara forskningsinstitutens uppgift. Företagen kan möjliggöra det till exempel genom att stödja forskningsprojekt.

Se på videon där specialforskare Tuomas Mattila från Finlands miljöcentral berättar hur forskningsdata främjar omställningen till regenerativt jordbruk.  

Vänligen acceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon. Ändra ditt medgivande

Samarbete olika aktörer emellan

För att regenerativt jordbruk ska kunna implementeras på bred front behövs samarbete mellan jordbrukare, forskare och företag. Genom att sammanföra olika aktörer är det möjligt att med låg tröskel utnyttja den senaste forskningen och införa de bästa odlingsmetoderna som en del av livsmedelsproduktionen. Samarbetsplattformen Carbon Action, som inrättats för detta ändamål, är ett exempel på hur regenerativt jordbruk kan främjas i samhället på ett effektivt och konkret sätt.

BSAG ansvarar för Carbon Action-helheten och samarbetet mellan jordbrukare och företag. Meteorologiska institutet ansvarar för forskningssamarbetet på plattformen.

Se videon där strategidirektör Pieta Jarva från BSAG berätta om Carbon Action-samarbetet.

Vänligen acceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon. Ändra ditt medgivande

Utbildning och kommunikation

Forskare och andra experter spelar också en viktig roll för att öka jordbrukarnas kunskap. Rådgivning och stöd i fråga om metoder behövs särskilt i omställningsskedet. Regenerativt jordbruk för också samman jordbrukare i grupper där de kan dela kunskaper, framgångar och misslyckanden. Sådana grupper kan sammanföras och underhållas av både företag och andra parter, till exempel BSAG.

Även andra än jordbrukare behöver information om regenerativt jordbruk. Till exempel måste konsumenter ha tillgång till information. Företag kan bidra till detta genom kommunikation. Det är viktigt att konsumenten förstår förändringens praktiska karaktär och att producentens arbete förs närmare användaren genom produkterna.

Varför vill Nestlé främja regenerativt jordbruk?

Tillsammans med BSAG utbildar Nestlé Finland sina inhemska råvaruproducenter i regenerativt jordbruk. Varför har Nestlé valt att vara en föregångare inom regenerativt jordbruk?

Nestlé har uppgett att två tredjedelar av företagets växthusgasutsläpp kommer från primärproduktion och jordbruk. Därför siktar de på att producera en femtedel av sina huvudsakliga råvaror genom regenerativt jordbruk senast 2025. År 2030 siktar företaget på 50 procent, alltså cirka 14 miljoner ton råvaror.

Nestlé kommer att lägga ut mer än en miljard euro fram till 2025 för att främja regenerativt jordbruk över hela världen. Summan ska bland annat användas till utbildning av jordbrukare, forskning och ekonomiskt stöd för omställningen. 

Nu ska vi se vad Nestlés tidigare nordiska ansvarschef Ulla Luhtasela har att berätta om de åtgärder som Nestlé vidtagit i Finland.

Vänligen acceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon. Ändra ditt medgivande

Lagar och kriterier

Jordbruket och dess metoder är en viktig samhällsfråga. Lagar och övergripande kriterier för livsmedelsproduktionen fastställs nationellt och till exempel på EU-nivå. Vilken typ av stöd och kompensation som styr jordbrukarna är en politisk fråga. Beslutsfattarna har alltså ett ansvar och en roll när det gäller att etablera åtgärder för regenerativ odling som en del av jordbruket.

Även om det ännu inte finns några universella kriterier för regenerativt jordbruk, kan företagen inkludera regenerativa jordbruksmetoder som en del av sina egna upphandlingskriterier. Detta kan till exempel göras för vissa produkter eller produktgrupper vars varumärken kan profileras genom fördelarna med regenerativt jordbruk.

Carlsbergs hållbara bryggeriprodukter

Regenerativt jordbruk är en del av Carlsbergs hållbarhetsprogram Together Towards Zero and Beyond (TTZAB). Bryggerikoncernen har åtagit sig att 30 procent av det maltkorn som köps in producerats enligt regenerativa jordbruksprinciper senast år 2030. År 2040 är målet att nå 100 procent.

Carlsberg har redan flera bryggeriprodukter på marknaden där regenerativt jordbruk står i centrum för varumärket. Till exempel julölet lanserat av koncernens finländska bryggeribolag Sinebrychoff är producerad med regenerativa jordbruksmetoder.

På videon berättar Carlsbergs ansvarschef Eskild Andersen om hur varor som producerats genom regenerativt jordbruk kommer till butikshyllorna.

Vänligen acceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon. Ändra ditt medgivande

Regenerativt jordbruk i profileringen av ett varumärke?

Anora är ett nordiskt börsnoterat bolag som bland annat tillverkar alkoholdrycker, vars huvudsakliga råvara är inhemskt korn. Anora köper årligen över 200 miljoner kilo korn från cirka 1 500 gårdar i Finland. Företagets ambitiösa hållbarhetsmål omfattar en betydande ökning av andelen regenerativt odlat korn.

I videon nedan berättar Petra Gräsbeck, Anoras kommunikations- och ansvarschef, om hur regenerativt jordbruk tas upp i marknadsföringen och hur den utvecklas i samarbete med odlarna.

Vänligen acceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon. Ändra ditt medgivande

Ekonomiskt stöd

Den ekonomiska osäkerheten är ett hinder på vägen till förändring. Omställningen skapar ofta ett hål i jordbrukarens plånbok och det går arbetstid åt att lära sig nytt. Det finns många sätt att stödja jordbrukaren. Företag kan betala stöd till producenter för att möjliggöra omställningen, till exempel genom att betala ett högre pris för produkter som odlas regenerativt.

Ett centralt instrument för odlarnas inkomstbildning kommer åtminstone i framtiden att vara den frivilliga koldioxidmarknaden. Inom ramen för den kan företagen kompensera sina utsläpp och en jordbrukare som lagrar in kol i marken kan få kompensation för sitt arbete. Mekanismerna på koldioxidmarknaden behöver fortfarande finslipas, men det lönar sig att börja agera nu. Klimatet kan inte vänta.

Valio – mot en klimatneutral mjölkproduktion

Majoriteten av utsläppen från mjölkproduktionen uppstår på mjölkgårdarna. Dessutom uppstår utsläpp från transporter, fabriker och förpackningstillverkning. Valio Oy är Finlands största företag inom livsmedelsindustrin och dess klimatarbete baserar sig på de senaste forskningsrönen. Företagets mål är att producera sin mjölk koldioxidneutralt senast 2035. Målet uppnås både genom att minska utsläppen och genom att öka kolbindningen i marken.

Ett viktigt steg på denna väg är att främja ett klimatvänligt jordbruk. Valio erbjuder sina mjölkproducenter utbildning inom kolinlagrande jordbruk, och cirka 1 500 mjölkgårdar har utbildats under åren 2019–2023. Valios ansvarstillägg innehåller också ekonomiskt stöd till gårdar som har infört kolinlagrande odling på sina åkrar.

Se Valios utvecklingschef Virpi Kling berätta om hur regenerativt jordbruk främjar företagets hållbarhetsmål.

Vänligen acceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon. Ändra ditt medgivande

Omställningen till regenerativt jordbruk är därför inte en uppgift för några få aktörer, utan kräver insatser av flera som arbetar i olika led av livsmedelskedjan. Det handlar om information och att kommunicera den, strukturer och politik, men också om ekonomi och att göra omställningen lönsam för jordbrukare och andra företag i livsmedelskedjan. Allt detta är möjligt att genomföra och omställningen är redan på god väg. Nästa fråga är därför: vill du vara med?

 • Regenerativt jordbruk som en del av företagets klimat- eller hållbarhetsprogram.
 • Anslutning till åtaganden (t.ex. BSAG:s Östersjöåtagande).
 • Samhällspåverkan för att främja strukturreformer.

Utbildning och kommunikation

 • Utbildningar, rådgivning och grupper för jordbrukare som sysslar med regenerativt jordbruk.
 • Kommunikation om regenerativt jordbruk inom det egna företaget.
 • Konsumentinriktat innehåll.

Upphandling och produktutveckling

 • Regenerativt jordbruk som en del av upphandlingskriterierna.
 • Produkter eller produktgrupper som framställts främst genom regenerativa jordbruksmetoder.

Ekonomiska åtgärder

 • Stöd till forskningsprojekt
 • Omställningsstöd till gårdar som går över till regenerativt jordbruk
 • Högre ersättning till producenter för produkter och råvaror som produceras genom regenerativt jordbruk
 • Den koldioxidmarknaden.

Fundera nu på ovanstående åtgärder ur ditt eget perspektiv

 • Hurdana åtgärder för att främja regenerativt jordbruk skulle kunna passa ditt företag?
 • Vilken är den första åtgärden ditt företag kommer att vidta?
 • Kan du komma på några andra åtgärder utöver dem som beskrivs ovan?
 • Hur skulle du motivera åtgärderna inom för dina kollegor? Varför är regenerativt jordbruk viktigt för ert företag?

Om du vill kan du ladda ner en lista över hur ett företag konkret kan vara en del av förändringen

Du har nu gått igenom materialet i kapitel 4 förutom kapitlets sluttest. Markera det här avsnittet som avklarat och fortsätt sedan till kapitlets sluttest.